Privacyverklaring

 

Wij hechten waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Op deze pagina geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens en uw privacy

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

    • Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy document;
    • Verwerken wij van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
    • Vragen wij om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
    • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
    • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
    • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens. Wij willen u hierop wijzen en deze respecteren.

Mental Wealth is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit document, of in algemenere zin, vragen hebt hierover dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

AVG en WGBO

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). In dit privacyreglement wordt u geïnformeerd over uw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Mental Wealth – Praktijk voor Psychologie en Orthopedagogiek

Bij Mental Wealth kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de psychologenpraktijk

De praktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

     • Voor zorgverlening;
     • Voor doelmatig beheer en beleid;
     • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden;
     • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens verwerkt worden. Dit kan gebeuren door de zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website;
     • Claudia Been is momenteel als enige psycholoog werkzaam binnen de praktijk en verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens;
     • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang;
     • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste dossieraanpassing), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kind(eren). Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

U hebt de volgende rechten:

     • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden;
     • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);
     • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
     • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
     • Het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling, schriftelijk of per e-mail kenbaar maken aan uw behandelaar. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het opvragen van informatie

U dient er rekening mee te houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. De praktijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk of door een gemachtigde op te laten halen, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelaar.

Meerderjarig

De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift in hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag.

Indien de cliënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of als er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

     • Verwijzingen en aanmeldingen van nieuwe cliënten;
     • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
     • Het verzorgen van een mailomgeving die de privacy waarborgt bij informatie-uitwisseling;

Mental Wealth geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) zijn uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen uw gegevens niet aan andere partijen verstrekt worden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Soms is het in het kader van de behandeling belangrijk of waardevol om overleg te hebben met een andere behandelaar. Wanneer dit het geval is, dan zal de behandelaar dit met u bespreken en u vragen om een apart toestemmingsformulier hiervoor in te vullen en te tekenen. Zonder deze schriftelijke toestemming zal er geen overleg plaatsvinden.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

     • Alle personen die namens de praktijk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
     • Mental Wealth hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
     • Mental Wealth anonimiseert en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
     • Mental Wealth maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
     • Wij testen en evalueer regelmatig de maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Mental Wealth of door één van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Mental Wealth kan u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mag Mental Wealth uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door uw gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Kwaliteit

Wij zijn voortdurend bezig om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. Wij doen dit onder andere door intercollegiale toetsing, periodieke audits (op naleven van de beroepscode en relevante wet – en regelgeving), voor het behalen en monitoren van certificeringen en voor onderzoek van calamiteiten of incidenten. In dat kader kan er periodiek en op basis van geheimhouding een steekproefcontroles uitgevoerd worden op mijn dossiers door gekwalificeerde auditors.

Vraag of klacht?

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.

Contactgegevens

Mental Wealth – Praktijk voor Psychologie en Orthopedagogiek

Claudia Been

Leidse Rijn 15, 3454 PZ De Meern